در ســال ۱۳۹۶ بــا گــردهم آمــدن بــرخــی مــــدیران شــرکت هــای فــــعال در حــوزه فــــــناوری اطــلاعــات و کســب و کـار، بـا هـدف راه انـدازی یک مجموعــه بـرتـر در حوزه هوشـمنـد سـازی کسـب و کارهــا، شرکت کسب و کار سیــکا تاسیس گردید. از اولیــــــن اهــداف این مجــموعــه هــوشــمند ســازی صــنعت خــرده فــروشی و ایجاد یک بســتر کسب و کار اینترنتی در این صـنعت بـود که با مواجه با نیاز بازار، مبنی برتلفیق دانش های مدیریتی با مقوله فناوری اطلاعات و اضافه شدن متخصصانی در حوزه بازاریابی، تعالی سازمانی و اقتصاد، اقـدام بـه تـولید سـامـانـه فروش اینترنتـــی نمود.

سیکا|به ما بپیوندید

فرصت های شغلی

برنامه نویس Back-End

سرپرست تولید نرم‌افزار

کارشناس پشتیبانی و استقرار نرم افزار

کارشناس تولید محتوا تصویری(گرافیست)

کارشناس تولید محتوا متنی

برنامه نویس Front-End

منشی مدیر عامل

کارشناس ارشد بازاریابی و فروش

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

کارشناس منابع انسانی و اداری

بیمه تکمیلی

پاداش عملکردی

تسهیلات وام

فرصت های آموزشی

فهرست